Речен цвъркач

Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)

Разред Врабчоподобни (Passeriformes)

СемействоКоприварчета (Sylviidae)

Природозащитен статус: в България: уязвим VU B1c + D1, ЗБР-III; международен: IUCN-LC; БоК-ІІ; БеК-ІІ.

Общо разпространение. Палеарктичен вид, чийто гнездови ареал е от Дания и Германия на изток до горното течение на р. Об в Северен Казахстан. През последните години е установено разширяване на ареала в южна посока. Зимува в тропичната част на Източна Африка.

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. За пръв път е регистриран в страната през средата на XX в. [1, 2, 3, 4], а като гнездещ – през 1980 г. [5]. Установен е по Дунавското (о. Белене, рибарници "Мечка" и "Нова Черна", Гарванско блато и резервата "Сребърна") и Черноморското крайбрежие (Дуранкулашко езеро, ез. Вая, Атанасовско езеро), Софийското поле и по долините на реките Струма, Марица (рибарници при Триводици), Арда и Тунджа. Известни са общо 9 гнездови находища с около 60 двойки [6]. Според други данни [7] съвременното му гнездово разпространение е изключително по Дунавското крайбрежие с обща численост между 130 и 530 двойки.

Местообитания. Заливни островни гори по р. Дунав, окраища на тръстикови съобщества в различни типове естествени и изкуствени влажни зони.

Биология. Мъти два пъти в годината поединично или на групи до 5 двойки на разстояние 50–100 m [6]. Гнездото е разположено партерно сред гъста растителност. Снася 4–7 яйца. Храната се състои от насекоми.

Близки видове. Тръстиков цвъркач (Locustella luscinioides),полски цвъркач(Locustella naevia).

Отрицателно действащи фактори. Непроучени.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР. Голяма част от гнездовите находища са в границите на защитени територии.

Необходими мерки за опазване. По-детайлно проучване на гнездовото разпространение и на динамиката на числеността.

Основна литература за вида: 1. Mauersberger, 1960; 2. Дончев, Унджиян, 1961; 3. Паспалева-Антонова, 1961; 4. Дончев, 1964; 5. Мичев, Ватев, 1983; 6. Nankinov, 2000; 7. Янков (отг. ред.), под печат.

Автори Таню Мичев, Павел Зехтинджиев, Илия Ватев


Речен цвъркач (карта на разпространението)

Речен цвъркач (илюстрация)