Голямо мъхово водно конче

Leucorrhinia pectoralis ( Charpentier, 1825)

Разред Водни кончета (Odonata)

Семейство Плоски водни кончета (Libellulidae)

Природозащитен статус: в България: изчезнал EX.

Общо разпространение. Среща се от Североизточна Франция до Алтай. На юг се среща до 38° северна ширина в Турция.

Разпространение и численост в България. Видът е съобщаван само два пъти за страната по възрастни насекоми от София през юли [1] и от резервата "Сребърна" през май и август [2]. Не е намиран в страната през последните 40 години. През същия период подходящо местообитание за вида в София вече не съществува, а в Сребърна не е установяван при многократно търсене.

Местообитания. Блата и езера. В Швейцария мезотрофни, слабо кисели или неутрални водоеми, обрасли с плаваща по повърхността растителност като Potamogeton natans и обрасли по бреговете с Equisetum limosum [3].

Биология. У нас неизвестна. Полово зрелите мъжки кацат по крайбрежни растения в очакване на потенциална плячка или полов партньор. Оплождането протича последователно във въздуха и в кацнало положение [4]. Яйцата се снасят в крайбрежната растителност – обикновено между стъблата на Equisetum или Carex.

Близки видове. Leucorrhinia dubia, от който се различава добре по ярко жълтото петно на гръбната част на седмото коремно членче на възрастното насекомо.

Отрицателно действащи фактори. Неизвестни за България.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Основна литература за вида: 1. Петков, 1921; 2. Бешовски, 1965; 3. Wildermuth et al., 2005; 4. D'Aguilar et al., 1986.

Автори Милен Маринов, Алекси Попов


Голямо мъхово водно конче (карта на разпространението)

Голямо мъхово водно конче (илюстрация)