Тъмно смарагдово водно шило

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836 )

Разред Водни кончета (Odonata)

Семейство Смарагдови водни шила (Lestidae)

Природозащитен статус: в България : критично застрашен CR [B1a].

Общо разпространение. Основната част от ареала обхваща страните от Северното Средиземноморие, Турция, страните от Кавказкия регион, Казахстан и Монголия. Установени са единични находища и в южните райони на Германия, Швейцария, Австрия, Чехия, Унгария, Румъния и Украйна.

Разпространение и численост в България. Разпространен е по Черноморското крайбрежие: Шабленска Тузла (непубликувани данни), северно от Поморие [1, 2] между 1970 и 1995 г., ЗМ "Пода" южно от Бургас (непубликувани данни). Локално обилен в типичните за вида местообитания. Извън Черноморието е установен в Тревистото езеро от групата на Смолянските езера по един мъжки индивид, попаднал случайно в този водоем.

Местообитания. Крайбрежни бракични водоеми(соленост на водата до 13-14 ‰), с наличие на Bolboschoenus maritimus.

Биология. Ларвите обитават подводната част на растенията във временни водоеми. За имагиниране се избират стъблата на Bolboschoenus maritimus или тръстиката (Phragmites australis). Важни за оцеляване на възрастните насекоми са гъсто разположените тръстикови стъбла в периферната част на водоема или стъблата, отдалечени до 30 m. Те се избират като места за полово съзряване. Копулиращите двойки кацат по растения над самия басейн в осветени участъци или в по-гъсто обрасли места. Женската снася винаги придружена от мъжкия, като полага яйцата си в тъканта на B. maritimus. Обикновено при яйцеснасяне водоемите са пресъхнали.

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на местообитанията на вида. Развитието на Bolboschoenus maritimus води до образуване на по-плътни обраствания. Обикновено тези участъци се заемат от Lestes dryas, който замества L. macrostigma при такива промени.

Предприети мерки за опазване. Едно находище е включено в границите на ЗМ "Пода" южно от Бургас. Извършени са популационни изследвания за установяване на числеността, предпочитанията и евентуалните заплахи.

Необходими мерки за опазване. Поддържане на структурата на местообитанието, необходима за развитието на вида. Мониторинг на растителните обраствания в други влажни зони по Черноморското крайбрежие. Разработване на План за опазване на вида и включването му в плановете за управление на крайбрежните влажни зони.

Основна литература за вида: 1. Scheffler, 1973; 2. Donath, 1987.

Автори Милен Маринов, Алекси Попов


Тъмно смарагдово водно шило (карта на разпространението)

Тъмно смарагдово водно шило (илюстрация)