Малко мъхово водно конче

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)

Разред Водни кончета (Odonata)

Семейство Плоски водни кончета (Libellulidae)

Природозащитен статус: в България : критично застрашен CR [B1a].

Общо разпространение. Среща се в Скандинавския полуостров, Дания, Шотландия, Англия, Белгия, Холандия, Люксембург, Германия, Швейцария, Лихтенщайн, Австрия, Чехия, Полша, Литва, Латвия, Естония и на изток през Сибир до Япония. На юг от тази основна част на ареала се среща в единични находища в планините на Испания, Франция, Италия, Румъния и България.

Разпространение и численост в България. Високопланински вид, установен в местн. Тиха Рила край Рилска река над Рилския манастир (2001) [1], а по-късно намерен и в четири други находища в същия район: край Смрадливото езеро и при Манастирските езера (непубликувани данни). Откритите над 200 екзувии за един ден доказват локално обилие на вида.

Местообитания. Планински торфени водоеми с преобладаване на мъхове от родовете Sphagnum и Drepanocladus [1]. Бреговете и плитководните им участъци са обраснали с тревиста растителност с наличие на нишковидна дзука (Juncus filiformis).

Биология. Ларвите на вида живеят в пелофилната ценоза [1]. Развиват се в плитчините между стъблата на Juncus filiformis, където са открити съблекла и излюпващи се индивиди. Край водоема мъжките кацат върху камъни или почва. Яйцата се снасят по свободната водна повърхност в близост до обраствания с мъх.

Близки видове. Leucorrhinia pectoralis, от който се различава по окраската на тялото: при L. dubia челото е бяло, а тялото е тъмно, с червени петна по коремните тергити.

Отрицателно действащи фактори. Изплитняване на свободната водна площ на водоема и нейното обрастване с торфен мъх.

Предприети мерки за опазване. Всички находища попадат в границите на ПП "Рилски манастир".

Необходими мерки за опазване. Поддържане на структурата на местообитанието. Включване на Leucorrhinia dubia като приоритетен вид в Плана за управление на ПП "Рилски манастир". Мониторинг на растителните обраствания. Оценка на размера на популациите в известните досега находища. Проучвания върху дневната активност на възрастното насекомо, поведение при установяване на територии, при копулация и яйцеснасяне. Оценка на естествените и антропогенните заплахи за вида.

Основна литература за вида: 1. Marinov, Simov, 2004.

Автори Милен Маринов, Алекси Попов


Малко мъхово водно конче (карта на разпространението)

Малко мъхово водно конче (илюстрация)