Сива сврачка

Lanius excubitor Linnaeus, 1758

Lanius meridionalis Temm.: Христович, 1890: 198)

Разред Врабчоподобни (Passeriformes)

Семейство Сврачкови (Laniidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR C [2(a(i)+b)] + D. ЗБР-III. международен: ECS-spec 3; БеК-III.

Общо разпространение. Холарктичен вид, широко разпространен в зоната на тайгата. В Евразия на юг достига Централна Франция, на места в Централна Европа, Балканския полуостров, Централна Азия и о. Сахалин; Северна Америка (Аляска и Канада).

Разпространение и численост в България. Преминаващ, зимуващ и вероятно гнездещ вид. Въпреки липсата на доказателства за сигурното гнездене в страната, има редица наблюдения от края на XIX в. досега на птици през гнездовия период или дори върху намерени техни гнезда [1], но част от наблюденията вероятно са на погрешно определени черночели сврачки [2]. В миналото данни за твърде вероятно или сигурно гнездене съществуват за района на София, предпланините на Родопите и по Черноморието [1]. Сега находища с твърде вероятно или сигурно гнездене има предимно от северните и централните райони на страната [1]. През есенно-зимния период е повсеместно разпространен (но не многоброен), главно в равнинни и нископланински райони, на места и до 1400 m н. в. [2, 3]. През гнездовия период числеността е вероятно между 0 и 10 двойки; а през есенно-зимния – между 3000 и 5000 птици [2].

Местообитания. Слабо познати през гнездовия период. През есенно-зимния сезон – разнообразни открити местности (пасища, обработваеми площи), храстови съобщества, окрайнини на горски масиви и култури.

Биология. Почти непроучена през гнездовия период у нас [1]. Есенно-зимните територии варират между 10 и 50 ha. Височината на фиксираните хранителни запаси значимо корелира с височината на растенията, върху които се разполагат. През есенно-зимния период гръбначните животни (по брой индивиди) в хранителния спектър са около 10% [4, 5].

Близки видове. Южна сива сврачка (Lanius meridionalis).

Отрицателно действащи фактори. Селско- и горскостопанските мероприятия, свързани с използването на химични вещества.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР.

Необходими мерки за опазване. Информиране на РИОСВ при локализиране на гнездово находище. Провеждане на изследвания върху биологията и екологията на вида, както и върху тенденциите в числеността през есенно-зимния период.

Основна литература за вида: 1. Nankinov, Nikolov, 2003; 2. Николов, 2006; 3. Стоянов (непубл. данни); 4. Nikolov et al., 2004; 5. Николов, непубл. данни; 6. Isenmann, Lefranc, 1994; 7. Lefranc, Worfolk, 1997; 8. Harris, Franklin, 2000.

Автор Борис Николов


Сива сврачка (карта на разпространението)

Сива сврачка (илюстрация)