Ястребов орел

Hieraaetus fasciatus Vieillot, 1822

Aquila Bonneli:Пешев, Боев, 1962: 300.

Разред Соколоподобни (Falconiformes)

Семейство Ястребови (Accipitridae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR [В1(a)+b(iii)] + D; ЗБР-II, III (I); международен: ECS-spec 3, застрашен ; ДП-I; БeК-II; CITES-II; БoK-II.

Общо разпространение. Индо-африкански вид. Гнезди в Южна Европа, голяма част от Африка, Близкия и Средния Изток, Индия, Бирма, Тайланд, Лаос, Виетнам и Югоизточен Китай. Европейската популация е 920–1100 двойки.

Разпространение и численост в България. Рядък, постоянен и скитащ вид. Съобщен е в началото на XX в. за района на Свиленград [1]. На 22.05.1938 г. е установено гнездо с 2 малки до с. Жълти чал, Кърджалийско, Единични наблюдения има за Франгенско плато, до с. Искра, Първомайско, В. Търново, Рила [2]. След 1985 г. има 27 наблюдения от Южна България и Черноморието [3]. Установено е твърде вероятно гнездене в Източни и Централни Родопи (1–2 двойки), а сигурно гнездене – в Централни Родопи [3, 4]. С по-малка вероятност гнезди в граничните части на Южен Пирин–Славянка–Беласица [5] и Франгенското и Провадийското плато. Регистрирани са 3 наблюдения за периода 1985–2002 г. [6]. Извън гнездовия период по Черноморието са наблюдавани единични птици между 30 август и 27 октомври [7, 8, 9].

Местообитания. Сухи скалисти райони с широколистни разредени гори и речни долини.

Биология. Гнезди на скали; отглежда 2 малки; през май е в неоптилно оперение. Проявява силно изразена териториалност. Предимно орнитофаг.

Близки видове. Малък креслив орел (Hieraaetus pennatus).

Отрицателно действащи фактори. Непроучени. Вероятно обезлюдяването на районите на срещане и намаляване на хранителната база, изсичането на горите [10], ниски плътност и темп на нарастване, периферно положение в ареала.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР. Международен план за действие, който включва и България [11]. Извършва се редовен мониторинг в Източни Родопи. Местата от ключово значение обявени за орнитологично важни места [12] и предложени за включване в мрежата НАТУРА 2000 [13], някои са включени в защитени територии [14].

Необходими мерки за опазване. Разработване и прилагане на Национален план за опазването му. Осигуряване на запазването и развитието на екстензивното земеделие в ключовите райони чрез регионални стратегии и планове. Повишаване на осведомеността на служители в горското стопанство, полицаи, митничари и служители по охраната на защитените територии за предотвратяване на посегателства срещу вида. Проучване на състоянието на популацията му, провеждане на мониторинг. Изготвяне на Планове за управление за защитените зони и територии, в които се среща. Обявяване на Източни и Западни Родопи за природни паркове.

Основна литература за вида: 1. Wallis, 1913; 2. ЧКБ (1985); 3. Национална банка за орнитологична информация при БДЗП, София; 4. Янков, под печат; 5. Русков, Стойнов, Стефанов, непубл. данни; 6. Кръстенякова, Катранджиев, непубл. данни; 7. Симеонов и др., 1990; 8. Русков, 1998; 9. Zalles, Bildstein, 2000; 10. Янков, непубл. данни; 11. Arroyo, Ferreiro, 2000; 12. Костадинова, 1997; 13. Костадинова, Граматиков, под печат; 14. Стойчев, Петрова, 2003.

Автор Петър Янков


Ястребов орел (карта на разпространението)

Ястребов орел (илюстрация)