Хауфения

Hauffenia lucidula (Angelov, 1967)

Horatia (Hauffenia) lucidulus: Angelov, 1967: 145.

Разред Развити преднохрили охлюви (Mesogastropoda)

Семейство Хидробииди (Hydrobiidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR [B2a, b; С2а-II; Е].

Общо разпространение. България.

Разпространение и численост в България. Локален ендемит, установен в 2 кладенеца в околностите на залива Тауклиман (Североизточна България) (14 живи индивида) [1, 2].

Местообитания. Грунтови води и извори. Солеността на водата в кладенците, където е намерен е около 1‰. Стиго- и кренобионт.

Биология. Липсват данни.

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Загуба и деградация на хабитати, причинени от човека. Туризъм и отдих, извличане и замърсяване на водите.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Необходими мерки за опазване. Поддържане и опазване на хабитата. Определяне на защитена територия около изворите, които са единственото местообитание на вида. Изследвания върху биологията и екологията за уточняване на природозащитни мерки и мониторинг.

Основна литература за вида: 1. Ангелов, 1984; 2. Angelov, 2000.

Автор Здравко Хубенов


Хауфения (карта на разпространението)

Хауфения (илюстрация)