Андреев еуполиботрус

Eupolybothrus andreevi Matic, 1964

Разред Скрипи (Lithobiida)

Семейство Литобииди (Lithobiidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR [B2 a,b(ii) D].

Общо разпространение. България.

Разпространение и численост в България. Локален ендемит. Установен е само във Водната пещера при гара Церово (община Своге), където е много рядък [1, 2]. Известен е само един женски индивид, уловен на 28 септември 1962 г. [1]. През последните години са проведени няколко експедиции с цел проучване на фауната на Водната и околните пещери, но видът не е установен повторно.

Местообитания. Троглобионт, който обитава най-вътрешните, неосветени части на пещерите. През Водната пещера протича голяма подземна река, което предполага, че E. andreevi предпочита по-влажни местообитания.

Биология. Непроучена. Вероятно се храни с други сухоземни безгръбначни животни, които обитават пещерата.

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. През последните 50-60 години Водната пещера се използва като водоизточник за с. Церово. По билото на Понор планина са проведени мелиоративни дейности, които са допринесли за намаляне на дебита на някои от карстовите извори в планината. Възможно е тези дейности да са оказали неблагоприятно влияние върху числеността на вида.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Необходими мерки за опазване. Допълнителни изследвания за уточняване на конкретни мерки за опазването на вида.

Основна литература за вида: 1. Matic, 1964; 2. Stoev, 2001.

Автор Павел Стоев


Андреев еуполиботрус (карта на разпространението)

Андреев еуполиботрус (илюстрация)