Паяк рибар

Доломедес

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)

Разред Паяци (Araneae)

Семейство Пизауриди (Pisauridae)

Природозащитен статус: в България: изчезнал EX.

Общо разпространение. Среща се в Скандинавски полуостров, Западна, Средна, Източна и Южна Европа, Англия. Находките в Южна Европа (Испания, Франция и България).

Разпространение и численост в България. Видът е установен единствено от водоеми в района на Белово (KG 57) и квартал "Лагера", София (FN 82) [1, 2, 3, 4]. Посочените водоеми са унищожени поради урбанизация на районите.

Местообитания. Обитава водната растителност в мочурища и блата с постоянна водна площ.

Биология. Хищник, който се храни с водни насекоми, попови лъжички и малки рибки. Заема ловна поза върху лист на растение, като предните крака са върху водната повърност. Ловните му умения не изключват и преследване на жертвата по повърхността на водата. Размножителният период обхваща юли–август. След копулацията женската прави пашкул, който носи около 3 седмици. След третия месец тя прави "детска мрежа", върху която се излюпват малките. След второто събличане малките напускат леговището и се разселват по околната растителност. Стават възрастни след 2 години, разможават се от третата година. Женската умира в края на лятото, а мъжкият по-рано.

Близки видове. Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757). Двата вида се различават само по половите си органи.

Отрицателно действащи фактори. Загуба и деградация на основните хабитати вследствие на инфраструктурно развитие, индустрия, воден транспорт, туризъм и т. н.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Основна литература за вида: 1. Дренски, 1913; 2. Дренски, 1915; 3. Drensky, 1936; 4. Deltshev, Blagoev, 2001.

Автор Христо Делчев


Паяк рибар (карта на разпространението)

Паяк рибар (илюстрация)