Езерна цаца

Езерна трицона

Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)

Clupea cultriventris Nordmann, 1840: Дренски, 1923: 72 и 1924: 57; Clupea delicatula Nordmann, 1840: Дренски, 1923: 72 и 1924: 57; Clupeonella delicatula Nordmann, 1840: Дренски, 1951: 48; Стоянов и др., 1963: 49; Clupeonella delicatula cultriventris Nordmann, 1840: Дренски, 1948: 19 и 1951: 49; Стоянов и др., 1963: 49.

Разред Селдоподобни (Clupeiformes)

Семейство Селдови (Clupeidae)

Природозащитен статус: в България: застрашен вид ЕN [B1b (ii, iv, v)].

Общо разпространение. В басейните на Черно, Азовско и Каспийско море. Видът е установен до момента в Азербайджан, България, Иран, Казахстан, Румъния, Русия, Турция, Туркменистан и Украйна.

Разпространение и численост в България. В миналото видът е бил широко разпространен по цялото българско крайбрежие и в много от крайморските езера - Дуранкулашко, Шабленско, Варненско, Белославско, Бургаско и Мандра [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. През последните години е установен със сигурност само в Шабленското езеро [8], Варненския залив [9] и рядко в Черно море при Каварна, Балчик, Варна, Бургас и Созопол [10].

Местообитания. Основно в крайбрежни лагуни. Среща се и в морски плитчини (до 6 m дълбочина, включително и морски заливи) и рядко в открито море.

Биология. Стадна, еврихалинна риба, която живее и се размножава, както в сладки, така и в солени води със соленост до 13‰. Съзрява полово на двегодишна възраст. Размножителният период е през април–юни, като размножаването се извършва при температура на водата между 8 и 24 °С и соленост от 0 до 8‰. Плодовитостта е между 5220 и 20 110 (средно 10 620) хайверни зърна. Храни се със зоопланктон. Продължителността на живот е до 4 години [11].

Близки видове. Цаца (Sprattus sprattus), от която се различава по удължените последни два лъча на аналната перка и по-малкия брой люспи по страните на тялото – 40-44.

Отрицателно действащи фактори. Инфраструктурното развитие по Черноморието, свързано с туризма, което води до пресушаване на крайбрежните блата и замърсяване на езерата. Отрицателно влияние оказва и интродуцирането на чужди видове – конкуренти.

Предприети мерки за опазване. Видът е включен в ЧКБ (1985) и Червена книга на Черно море (1999). Едно от находищата, в което е установен видът, попада в границите на ЗМ "Шабленско езеро".

Необходими мерки за опазване. Опазване и възстановяване на крайбрежните влажни зони. Контрол върху спазване на забраната за риболов в ЗМ "Шабленско езеро".

Основна литература за вида: 1. Дренски, 1923; 2. Дренски, 1924; 3. Дренски, 1948; 4. Дренски, 1951; 5. Стоянов и др., 1963; 6. Георгиев, 1967; 7. Карапеткова, Живков, 1995; 8. Vassilev, 1998; 9. Сивков, 2003; 10. Сивков, Сивкова, 2002; 11. Световидов, 1964.

Автори Тихомир Стефанов, Теодора Тричкова


Езерна цаца (карта на разпространението)

Езерна цаца (илюстрация)