Тръстиков блатар

Европейски тръстиков блатар, блатен сокол, блатен ястреб

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Разред Соколоподобни (Falconiformes)

Семейство Ястребови (Accipitridae)

Природозащитен статус: в България: застрашен вид ЕN D; ЗБР-II, III (I). международен: ESC-spec 2; рядък; БеК-II; БоК-II; ДП-I; CITES-II.

Общо разпространение. Палеарктичен вид, чийто гнездови ареал обхваща Северозападна Африка, Европа и Азия, Австралия, Нова Зеландия и някои острови на Тихия и Индийския океан. Зимува южно от тропична Африка и в Южна Азия.

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. В миналото се е срещал често, но през втората половина на XX в. е все по-рядък [1]. През периода 1950–1984 г. са установени общо 38 гнездови находища с 40–60 двойки (предимно по острови на р. Дунав, блата, езера и устия на реки по Черноморското крайбрежие и влажни зони в Софийското поле и в Горнотракийската низина), от които 16 сигурни с 27 гнездещи двойки [2]. Сега през размножителния сезон е установен в около 150 десеткилометрови УТМ квадрата (от които 54 със сигурно гнездене), разположени в ниските части от територията на страната [3]. Оценката на гнездовата популация е 30–50 [4], 400–600 [5], 80–150 [6] и 220–240 двойки [3], което показва известно увеличение през последните години.

Местообитания. Блата, езера и устия на реки с гъста растителност от тръстика и папур. По време на миграции и зимуване обитава различни естествени и изкуствени влажни зони в ниските части на страната.

Биология. Преобладават единично гнездещите двойки, но са познати и малки гнездови колонии. Гнездото е трудно достъпно, разположено ниско сред гъста блатна растителност. Отглежда 4–5 малки, които излитат през юли.

Близки видове. Степен блатар (Circus macrourus); ливаден блатар (C. pygargus); полски блатар (C. cyaneus).

Отрицателно действащи фактори. Пресушаване и деградация на естествените влажни зони със стоящи води. Използването на отрови за борба срещу гризачи; безпокойство от рибари.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР. Включен в ЧКБ (1985).

Необходими мерки за опазване. Изготвяне на програма за опазването му. Актуализиране на Националния план за опазване на влажните зони в страната.

Основна литература за вида: 1. Симеонов и др., 1990; 2. Петров, Мичев, 1985; 3. БДЗП (под печат); 4. Костадинова, 1997; 5. Нанкинов и др., 2004; 6. Birflife International, 2004.

Автори Таню Мичев, Цено Петров, Светослав Спасов


Тръстиков блатар (карта на разпространението)

Тръстиков блатар (илюстрация)