Речен дъждосвирец

Среден дъждосвирец, говедарче

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Aegialitis curonicus Gmel.: Elwes, Buckley, 1870: 386; Reiser, 1894: 175.

Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)

Семейство Дъждосвирцови(Charadriidae)

Природозащитен статус: в България: уязвим VU [C[1+2ai]]; ЗБР-III.

Общо разпространение. Палеарктичен вид, които обитава Европа, Северна Африка и Азия. Зимува на север от 5° ю.ш., а също така на п-ов Индостан, Индокитай, Китай и Индонезия.

Разпространение и численост в България. Гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Среща се край водоеми в ниските части на страната. По Черноморието гнезди по всички плажове, в близост до сладка вода с численост 100–130 двойки [1]. По р. Струма са отчетени 258 двойки [2]. В Софийско гнезди покрай различни по големина язовири и водоеми [3]. В Централна България се среща по реките Марица, Двойница, Стряма, Соколчица, Въча, Камчия и др. [4]. В Източните Родопи е установен по реките Крумовица, Елбасан дере, Арда, Буюк дере и по Бяла река [5]. В Сакар се размножава по плитки рекички, като общо в района има поне 12 двойки [6]. В Северна България се среща по реките Вит, Осъм и Искър, и покрай язовири и рибарници [7]. По р. Бели Лом са отбелязани 2 двойки [8]. Размножава се по брега на р. Дунав и по повечето островите [7]. Гнездовата му популация наброява между 1500 и 2000 двойки [9].

Местообитания. Реки, потоци, постоянни сладководни езера, блата и водоеми, чакълести брегове, пясъчни коси, острови, дюни, градски райони, райони за съхраняване на отпадъчни води, хвостохранилища, канали, дренажни канали и др.

Размножаване. Оформянето на двойките е в края на март. Строежът на гнездата е през април. Малките се излюпват в края на май. Храни се с твърдокрили насекоми и ларвите им, ларви на ручейници, червеи, дребни миди и семена и др. [10, 11].

Отрицателно действащи фактори. Загуба и деградация на хабитати, безпокоене от хора, изгребване на пясък и чакъл от бреговете на водоеми, хищници, замърсяване на водите, петролни разливи.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР. Включен в ЧКБ (1985). Малка част от гнездовите му места се намират в защитени територии.

Необходими мерки за опазване. Мониторинг на разпространението и числеността на гнездовата популация на територията на цялата страна. Изучаване на биологията и екологията на вида. Обявяване за защитени територии на местата с концентрация на гнездящи двойки (плажове Дюни, Златна рибка, Шкорпиловци и др.). Повишаване на осведомеността на населението.

Основна литература за вида: 1. Далакчиева, 2004; 2. Даракчиев, Филипова, 1986; 3. Nankinov et al., 1998; 4. Орнитологична база данни – Зелени Балкани; 5. Янков, 1986; 6. Борисов, 1988; 7. Шурулинков и др., 2005; 8. Shurulinkov, Nikolov, 2005; 9. Нанкинов и др., 2004; 10. Простов, 1964; 11. Нанкинов и др., 1997.

Автори Светла Далакчиева, Илия Ватев


Речен дъждосвирец (карта на разпространението)

Речен дъждосвирец (илюстрация)