видео

Гривеста чапла

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Ardea comata: Radakoff, 1879: 173; Buphus comatus: Христович, 1890: 218; Ardea ralloides: Reiser, 1894: 150.

Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)

Семейство Чаплови (Ardeidae)

Природозащитен статус: в България: застрашен вид ЕN [B1a+B2a+D], ЗБР-II, III; международен: БеК-II; БоК-II.

Общо разпространение. Eтиопски вид, чийто гнездови ареал обхваща Северна Африка, Централна и Мала Азия и Европа (Испания, Португалия, Южна Франция, Унгария, Словения, Хърватско, Сърбия, Румъния, Гърция, България). Зимува в Персийския залив, Африка. Общата численост в Европа и Източното средиземноморие е 21 000–38 000 гнездещи двойки [1].

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетна. До средата на XX в. са известни гнездови находища само по Дунавското крайбрежие и вероятно в Софийско; впоследствие e установена да гнезди и по Черноморското крайбрежие и долините на реките Марица, Сютлийка и Тунджа [2]. През последните години e регистрирана като гнездеща по Дунавското крайбрежие (6 сигурни находища), в Дунавската равнина (4 сигурни находища), в Бургаските езера, около Пловдив (3 сигурни находища) [3] и в блато източно от София [4], Общата численост в страната се оценява на 2000–2500 [2], 500–1000 [5], 200–300 [6], 300–650 [3], което показва устойчива тенденция за многократно намаляване на гнездовата популация в България.

Местообитания. Сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства, заливни гори. По време на миграции се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали за напояване.

Биология. Мъти само в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в тръстика или по върби и тополи. Отглежда 4–5 малки, които започват да летят от началото на юли. Храни се с дребни рибки, жаби, водни насекоми.

Близки видове. Биволска чапла (Bubulcus ibis).

Отрицателно действащи фактори. В миналото е отстрелвана като вредител (50-те години на XX в.). Сега не са известни; вероятно пресушаването и деградацията на влажните зони.

Предприети мерки за опазване. Защитена по ЗБР. Основните гнездови находища са в защитени територии.

Необходими мерки за опазване. Изготвяне на Национален план за опазването на вида и неговото прилагане.

Основна литература за вида: 1. Wetlands International, 2002; 2. Simeonov et al., 1989; 3. БДЗП (In print); 4. Delov, 1993; 5. Kostadinova, 1997, 6. Nankinov et al., 2004.

Автор Таню Мичев


Гривеста чапла (карта на разпространението)

Гривеста чапла (илюстрация)