Воден паяк

Аргиронета

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)

Разред Паяци (Araneae)

Семейство Цибеиди (Cybaeidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR.

Общо разпространение. Среща се в Европа, Азия и Япония.

Разпространение и численост в България. Установен от Радомирско, Драгоманско, Стралджанско и Боянско блато [1, 2, 3, 4]. Липсват данни за числеността му.

Местообитания. Обитава стоящи или бавнообменящи се водоеми, обрасли с водна чума и друга водна растителност.

Биология. Води подводен начин на живот. Среща се върху растения в близост до водата, когато се готви за гмуркане. Във водата изглежда сребрист, поради въздуха, който обвива мъхнатото телце. Под водата изгражда от паяжинна материя малък купол, закрепва го за стъблото на някое растение и започва да го пълни с въздух. Многократно излиза на повърхността, показва края на коремчето, загребва въздух със задните крака, гмурка се и го разтоварва в подводния купол. Хищник, който се храни с водни насекоми, техни ларви и дори попови лъжички. Прекарва целия си живот в подводния купол, където се размножава и умира.

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Загуба и деградация на основните хабитати вследствие на пресушаване на водни площи. Инфраструктурно развитие, туризъм.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Необходими мерки за опазване. Поддържане и опазване на стоящите водни хабитати. Определяне на защитен статут за водоеми, където е установен водният паяк. Изследвания на биологията и екологията на популацията, мониторинг.

Основна литература за вида: 1. Дренски, 1913; 2. Юринич, Дренски, 1917; 3. Drensky, 1936; 4. Deltshev, Blagoev, 2001.

Автор Христо Делчев


Воден паяк (карта на разпространението)

Воден паяк (илюстрация)