Реликтна еднодневка

Ameletus inopinatus Eaton, 1887

Разред Еднодневки (Ephemeroptera)

Семейство Ралидентидни еднодневки (Rallidentidae)

Природозащитен статус: в България: критично застраше. CR. [B2a; C2a].

Общо разпространение. Среща се вНорвегия, Швеция, Финландия, Северна и Централна Русия, Ирландия, Шотландия, Англия, Франция, Германия, Швейцария, Полша, Чехия, Словакия, Румъния и България. Глациален реликт с бореомонтанно разпространение. В Централна и Южна Европа обитава само планини.

Разпространение и численост в България. Известен е от Рила и Пирин. Установяван през юли и август в Боровец (1939), Брезнишки езера (1968) и Аргирово езеро (1981) с малко на брой индивиди [1]. От поток близо до р. Ропотамо (Странджа планина) са съобщени ларви (1940) [2]. През 2010 е потвърдено находището в Аргирово езеро [Я. Видинова, непубл. данни].

Местообитания. Възрастните насекоми се срещат край чисти и студени водоеми в планините с по-ниска температура на водата през продължителен период от годината [1]. Ларвите обитават малки планински потоци и езера с каменисто дъно без органично натоварване. Индикатор за ксеносапробни води [3, 4, 5].

Биология. Едно поколение годишно с презимуване в ларвен стадий. Нимфите преди метаморфоза обикновено изпълзяват през деня по камъните и растителността до водната повърхност. Мъжките летят над водата в следобедните часове. Периодът на излитане на възрастните насекоми е продължителен - от май до август. Яйцата се излюпват от септември до февруари [3]. Ларвите се хранят чрез филтриране или събиране на органичен детрит от седиментите [4]. Придържат се към камъните и потопената растителност или плуват бързо.

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Климатичните промени, които водят до увеличаване на температурата на водата. Увеличаването на риска от органично замърсяване на водоемите. Разрушаването на речните легла от хидротехническо строителство и деградация на хабитатите. Отстраняването на крайбрежната растителност, по която се излюпва възрастното насекомо, намалява възможността за успешно размножаване.

Предприети мерки за защита. Пиринските находища са включени в националния парк "Пирин".

Необходими мерки за защита. Опазване на местообитанията на вида от органично замърсяване. Запазване на растителността край речните и езерните брегове с оглед на осигуряване на места за излюпване на възрастното насекомо.

Основна литература за вида. 1. Russev, Vidinova, 1994; 2. Russev, 1960; 3. Gledhill, 1959; 4. Elliot et al., 1988; 5. Sladecek, 1973.

Автор Янка Видинова


Реликтна еднодневка (карта на разпространението)

Реликтна еднодневка (илюстрация)