Стоянова теменуга

Viola stojanowii W. Becker

Сем. Violaceae – Теменугови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(iii)]. IUCN(R), ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто, туфесто, напластено, бяло, четинесто растение. Стъблата високи 1–5 cm. Листата повече или по-малко месести, обикновено жлебовидно прегънати нагоре по средната жилка, гъсто разположени, целокрайни или с 1–2 плитки, закръглени зъбчета отстрани. Цветните дръжки голи. Цветовете без миризма, единични в пазвите на средните листа. Венчелистчетата жълти, горните и страничните понякога по периферията или съвсем рядко изцяло синьо-виолетови, по форма почти еднакви; горните насочени нагоре и встрани; страничните разперени встрани и към горните (малко ги припокриват); долното плитко врязано, в основата почти оранжево, с тъмновиолетови жилки. Плодът кутийка. Цв. VІ–VІІ, пл. VІІ–ІХ. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава тревисти и каменисти терени на плитки почви, на места, подложени на слаба ерозия. Винаги е на малки площи и с малка численост на индивидите.

Разпространение в България. Беласица (между вр. Лозен и вр. Тумба); над горната граница на гората (1500–1900 m н. в.).

Общо разпространение. На територията на планината Беласица в България, Гърция и Р Македония.

Отрицателно действащи фактори. Заплахите са предимно от естествен характер – ограничен ареал на вида и ниска плътност на популацията, природни бедствия. Изкореняването и събирателството за декоративни цели, както и пожарите, предизвикани от човека, също могат да представляват опасност.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата са в природен парк „Беласица“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида, на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на популациите и съхраняване на семенен материал в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Делипавлов, 1979, 1984.

Автор Даниела Иванова


Стоянова теменуга (карта на разпространението)

Стоянова теменуга (илюстрация)