Пиренейска теменуга

Viola pyrenaica DC.

Сем. Violaceae – Теменугови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто, безстъблено растение. Листата закръглено бъбрековидни или широкояйцевидни, в основата широкосърцевидни и едроназъбени. Цветните дръжки голи. Цветовете без миризма, единични в пазвите на листата, закръглени или обратнояйцевидни. Венчелистчетата бледовиолетови, лилави или гълъбовосини с по-тъмни надлъжни жилки, в основата бели; горните извити назад; страничните извити към долното и насочени напред; долното лъжичковидно. Плодът кутийка. Цв. много скоро след стопяването на снега, V–VІ, пл. VІІ–VІІІ. Размножава се предимно със семена, но също и вегетативно (чрез накъсване на туфата). Семената имат добра кълняемост.

Местообитания и популации. Обитава субалпийски и алпийски хабитати – по тревисти места, край хвойнови и клекови храсталаци, върху сравнително дълбока почва. Среща се единично в тревни съобщества, формирани от житни видове.

Разпространение в България. Пирин (Вихренския дял), Рила (над Рилския манастир); от 1700 до 2500 m н. в. Посочва се за Западни гранични планини, Родопи (Зап., Ср.).

Общо разпространение. Европа (Пиренейте, Алпите, Централните Апенини, планините на Балканския полуостров), Кавказ.

Отрицателно действащи фактори. Ограничен ареал на вида и ниска плътност на индивидите. Интензивен туризъм (утъпкване, събирана за букети, замърсяване на находищата), природни бедствия, утъпкване и паша от животни.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в границите на национален парк „Пирин“ и природен парк „Рилски манастир“, както и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида, на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на популациите. Съхраняване на семенен материал в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Делипавлов, 1979, 1984.

Автор Даниела Иванова


Пиренейска теменуга (карта на разпространението)

Пиренейска теменуга (илюстрация)