Пиринска теменуга

Viola perinensis W. Becker

Сем. Violaceae – Теменугови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iv,v)+2ab(ii,iv,v)]. IUCN(R), ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто голо растение. Листата повече или по-малко месести, целокрайни, рядко плитконазъбени. Цветовете без миризма, единични в пазвите на средните и горните листа, гледани фронтално обратнотрапецовидни. Венчелистчетата жълти или синьо-виолетови; горните насочени нагоре, закръглени до почти кръгли; страничните разперени встрани и извити към горните, припокриващи ги значително; долното обратносърцевидно, с надлъжни виолетови жилки. Плодът кутийка. Цв. V–VІІІ, пл. VІІ–ІХ. Размножава се предимно със семена, рядко вегетативно. Семената имат добра кълняемост.

Местообитания и популации. Среща се по варовити скали и каменисти, скалисти и тревисти места с плитък почвен слой, рядко в иглолистни гори. Формира мозаечно разпръснати популации. Върху скалитеобразува чисти съобщества, а на скалистите и тревисти места расте на малки групи или поединично.

Разпространение в България. Пирин, Славянка; от 1100 до 2800 m н. в., основната част от популациите расте при високопланински условия.

Общо разпространение. Югозападна България, Северна Гърция.

Отрицателно действащи фактори. Интензивен туризъм (утъпкване, събирателство за букети, замърсяване на находищата), паша и утъпкване от диви животни по високопланинските ливади и пасища, природни бедствия (пожари, свлачища).

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата му попадат в границите на националния парк „Пирин“ и в резервата „Баюви дупки – Джинджирица“, друга част – в границите на резерват „Алиботуш“ в Славянка. Находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида. Мониторинг на състоянието на популациите и съхраняване на семенен материал в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Делипавлов, 1979, 1984.

Автор Даниела Иванова


Пиринска теменуга (карта на разпространението)

Пиринска теменуга (илюстрация)