Лагуров лопен

Verbascum lagurus Fisch. & C.A. Mey.

Сем. Scrophulariacea е –Живеничеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN В1ab(i,ii,iii)+2ab(ii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение, сиво-бяло, гъстонапластено от многоклетъчни разклонени власинки. Стъблото високо 60–120 cm, изправено, облистено, най-често неразклонено. Приосновните листа с 3–6 cm дълги дръжки, петурите дълги 6–25 cm, широки 2,5–10 cm, продълговатоелиптични, късозаострени, основните овални или клиновидни, неясно назъбени или целокрайни. Стъбловите листа скъсяващи се, долните подобни на приосновните, горните приседнали или сърцевидни. Цветовете по 2–6 в дихазии, образуващи сложно класовидно съцветие. Чашката дълга 4–7 mm, с ланцетни, заострени дялове. Венчето 20–30 mm в диаметър, жълто, отвън напластено, отвътре голо. Тичинките 5; дръжките жълти, покрити с бели папили. Семената дълги 0,8 mm, коничнопризматични. Цв. VI–VIII, пл. VII – X. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по тревисти и каменисти места, горски поляни, горски периферии и сечища в границите на дъбовия (източно-горунови, благунови, благуново-церови гори) и габърово-горуновия пояс. Образува малочислени популации. Семенното възобновяване протича нормално, но е бавно.

Разпространение в България. Тунджанска хълмиста равнина (високите части на Сакар), Странджа (край с. Сливарово, с. Бродилово, вр. Папия, резерватите „Витаново“ и „Узунбуджак“); от 300 до 800 m н. в.

Общо разпространение. България, Турция (европейската част, Странджа и край Босфора), Югозападна Азия (Северозападна Анатолия).

Отрицателно действащи фактори. Утъпкването на индивиди, малочислена популация и бавно възобновяване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популациите му се намират в границите на природен парк „Странджа“ и строги резерватни територии. Находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите. Проучване на числеността и площта им, биологията и екологията, на застрашаващите фактори. Събиране на семена за съхраняване в семенна генбанка.

Забележка. В България се среща самоVerbascum lagurus subsp.ponticum .

Литература: Стефанова-Гатева, 1995.

Автор Чавдар Гусев


Лагуров лопен (карта на разпространението)

Лагуров лопен (илюстрация)