Юрушки лопен

Verbascum juruk Stef.

Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR А1ас; В1ab(i,ii,iii)+2ab(ii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с няколко бяло напластени розетки в основата на цъфтящото стъбло. Стъблото високо 20–40 cm, в горната третина разклонено. Приосновните листа с 5–9 cm дълги дръжки, петурите 5–7 cm дълги, 2,5–3 cm широки, елиптични, неравномерно назъбени, плоски или вълновидно нагънати. Стъбловите листа приседнали, по-дребни. Цветовете разположени по 2–3 в едностранен монохазий, образуващи метличесто съцветие. Чашката дълга 2–3,5 mm, разделена почти до основата. Венчето 15 mm в диаметър, бледожълто, отвън рехавовлакнесто, отвътре с папили и тъмни петна в освновата. Тичинките 5; тичинковите дръжки гъсто покрити с виолетови папили. Плодната кутийка дълга 4 mm, тясноовална, бяловлакнеста, оголяваща. Цв. VI–VIII, пл. VII–ІX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и коренищни издънки.

Местообитания и популации. Обитава сухи тревисти и ерозирани места в пояса на ксеротермните дъбови гори. Популацията е представена от единични индивиди с дифузно разпределение и ниска плътност. Семенното възобновяване е затруднено. Размерът на популацията е намалял драстично, местообитанието е променено, като заеманата площ е силно редуцирана. В класическото находище числеността на индивидите е много ниска, тъй като условията са силно променени – една част е обрасла с гора, а друга част е променена при строеж на камионен път.

Разпространение в България. Родопи (Изт. – северните склонове на Мъгленишки рид, над с. Горни Юруци, Крумовградско); около 300 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Утъпкване и паша на селскостопански животни, залесяване, строеж на пътища за дърводобив и охрана на държавната граница, промяна в динамиката на местните видове, ограничен ареал и ниска плътност на популацията.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището попада в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията, на застрашаващите фактори и разработване на План за действие за опазване на вида. Мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семена за съхранение в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Стефанова, 1984; Стефанова-Гатева, 1992.

Автор Чавдар Гусев


Юрушки лопен (карта на разпространението)

Юрушки лопен (илюстрация)