Янкиев лопен

Verbascum jankaeanum Pancic

Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение. Стъблото високо до 150 cm, в горната част метлицовидно разклонено. Приосновните листа яйцевидни или копиевидни, с дълги дръжки, първоначално напластеновлакнести, по-късно оголяващи. Цветовете в групи по 4–7 върху клонките на съцветието. Чашката 5-делна. Венчето 5-делно, златистожълто, до 2,5 cm диаметър. Плодът овалноцилиндрична кутийка. Цв. VII–VIII, пл. VIII–X. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава разсветлени места в горите и планински поляни в иглолистния пояс, върху бедни плитки почви. Популациите са малочислени и с висока степен на фрагментация.

Разпространение в България. Рила (Рилски манастир, Друшлявишки гребен, Сухото езеро), Родопи (Зап. – Пашино бърдо, общ. Ракитово); до около 1800 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, специфичната екология и биология, унищожаването и замърсяването на местообитанията в резултат на развитието на туризма и на инфраструктурата в района на известните находища.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата се намират на територията на природен парк „Рилски манастир“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Поддържане и опазване на местообитанията и находищата на вида. Изследване на площта и числеността. Осъществяване на мониторинг на състоянието на популациите; изготвяне и прилагане на План за действие за опазване на вида.

Литература: Стефанова, 1984; Стефанова-Гатева, 1995; Пеев, Цонева, 2004; Vassilev et al., 2007.

Автори Борис Асьов, Цветомир М. Денчев


Янкиев лопен (карта на разпространението)

Янкиев лопен (илюстрация)