Черноморско великденче

Veronica euxina Turrill

Pseudolysimachion euxinum (Turrill) Holub3

Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

Природозащитен статут. Регионално изчезнал [RE]. ЗБР, БК.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с тънки, пълзящи коренища. Стъблата изправени, приповдигащи се, единични, високи 25–45 cm, изцяло покрити с дълги жлезисти власинки. Приосновните листа широкоелиптични, на къси дръжки до приседнали; стъбловите равни на приосновните, приседнали, постепенно намаляващи по големина. Всички листа покрити с гъсти жлезисти власинки. Цветовете многобройни, съцветията връхни, класовидни, без жлезисти власинки. Прицветниците елиптични, заострени, по ръба с единични прости власинки. Венчелистчетата светлосини с розов отенък. Плодът едногнездна, разпуклива кутийка. Цв. VII–VІІІ, пл. VIІI–ІХ. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитавал е каменисти места в светли дъбови гори и храсталаци. Срещал се е с единични, пръснати на сравнително голямо разстояние индивиди. Находището при с. Сенокос, Добричко е унищожено. Многобройните опити (включително през последните години) да се потвърди наличието на този вид в класическото находище (хълмовете южно от Варна) и в близки райони, макар и провеждни в подходящ сезон, са неуспешни.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – южно от гр. Варна), Североизточна България (с. Сенокос); докъм 50 m н. в.

Общо разпространение. Източна Европа (Украйна, Молдова, България).

Отрицателно действащи фактори. Неизвестни са причините за изчезването на вида в България.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Необходими мерки за защита. Реинтродукция от естествени находища за възстановяване на вида в България, откъдето е описан през 1925 г.

Забележка.Veronica euxina се смяташе за български ендемит. Има литературни данни за разпространението на вида в Украйнаи Молдова. Необходима е прецизна проверка за наличието на вида в посочените нови находища, защото в случай на неправилно определяне, този вид ще премине в категория световно изчезнал.

Литература: Пеев, 1984; Фишер, Пеев, 1995; Андреев и др., 2003; Mosyakin & Fedoronchuk, 1999; Peev, 2006.

Автор Димитър Пеев, Соня Цонева


Черноморско великденче (карта на разпространението)

Черноморско великденче (илюстрация)