Диекианов лопен

Verbascum dieckianum Borbás & Degen

Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(i)+2ab(i)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение. Стъблото високо до 150 cm, изправено, бяло, вълнестонапластено, с листна розетка в основата. Листата последователни, елиптични до триъгълнояйцевидни, със ситно назъбен ръб, гъсто мековлакнести. Цветоносните стъбла силно метличесто разклонени. Цветовете събрани на групи и обхванати от яйцевиден прицветник, влакнест само в основата. Плодът кутийка. Цв. VI–VII, пл. VII–IX. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте върху карбонатни черноземни или плитки хумусно-карбонатни почви, по сухи тревисти места или варовити скалисти склонове. Индивидите са равномерно разпределени във водосбора на средното и долното течение на река Русенски Лом и числеността им е над 3000. Най-плътна е популацията около с. Басарбово, където видът обитава типични льосови терени в състава на редкия за България и приоритетен за опазване хабитат „Панонски льосови степни тревни съобщества“.

Разпространение в България. Североизточна България (долината на р. Русенски Лом); 50–200 m н. в. Посочва се за Дунавска равнина (около гр. Свищов).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Северна България, Североизточна Гърция и Р Македония).

Отрицателно действащи фактори. Пашата и утъпкването от домашни животни, опожаряването на сухи треви и храсталаци и паленето на стърнищата. Ограничено разпространение и изолираност на популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Около 80 % от заеманата от вида площ е на територията на природен парк „Русенски Лом“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Разширяване на границите на природен парк „Русенски Лом“; ограничаване на пашата и паленето на стърнищата. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Стефанова, 1984; Стефанова-Гатева, 1995; Ferguson, 1972.

Автор Стоян Стоянов


Диекианов лопен (карта на разпространението)

Диекианов лопен (илюстрация)