Декоративен лопен

Verbascum decorum Velen.

Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)]. IUCN(R), ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение. Стъблото високо 50–120 cm, бяло напластено, разклонено от основата. Приосновните листа с крилата дръжка, петурата обратнояйцевидна, с назъбен ръб. Цветовете събрани на групи в пазвите на прицветниците. Венчето 2–3 cm в диаметър, жълто, отвътре голо. Тичинките с оранжеви дръжки и еднакви, бъбрековидни прашници. Плодът пирамидалноцилиндрична кутийка. Цв. V–VII, пл. VI–IX. Oпрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте в скални пукнатини и по каменисти склонове, върху варовик. Образува мозаечни популации с различна численост от десетки до стотици индивиди.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – по скалите на Чепинска река (Ели дере), Ср. – Добростански рид); 200–600 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Селищно развитие, туризъм, ограничено разпространение.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Част от тях са в границите на резерват „Червената стена“.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на заплахите за съществуването му. Поддържане и опазване на хабитата и заеманата територия.

Литература: Стефанова, 1984; Стефанова-Гатева, 1992, 1995.

Автор Десислава Сопотлиева


Декоративен лопен (карта на разпространението)

Декоративен лопен (илюстрация)