Давидов лопен

Verbascum davidoffii Murb.

Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение. Стъблото високо до 80 cm, обикновено неразклонено. Приосновните листа обратнояйцевидни, гъсто напластеновлакнести. Цветовете в групи по 2–4 в горната част на стъблото. Чашката 5-делна, черно жлезистовлакнеста. Венчето 5-делно, златистожълто, до 3,5 cm в диаметър. Плодът сферична до яйцевидна кутийка. Цв. VI–VII, пл. VII–IX. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава горски поляни и разсветлени каменливи места в гори от черна мура (Pinus heldreichii Crist.) на варовити терени. Популациите са малочислени и с висока степен на фрагментация.

Разпространение в България. Пирин (Сев. – между долината на р. Бъндерица и Разложки суходол); от 1300 до около 2000 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, специфичната екология и биология и занижените възобновителни способности на вида, сечите, унищожаването и замърсяването на местообитанията в резултат на развитието на туризма и инфраструктурата в района на известните находища.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата се намират на територията на национален парк „Пирин“, част от тях в резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ и попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Поддържане и опазване на местообитанията на вида. Изследване на площта и числеността и осъществяване на мониторинг на състоянието на популациите. Изготвяне и прилагане на План за действие за опазване на вида.

Литература: Урумов, 1923; Стефанова, 1984; Андреев, 1988; Стефанова-Гатева, 1995; Urumoff, 1920.

Автори Борис Асьов, Цветомир М. Денчев


Давидов лопен (карта на разпространението)

Давидов лопен (илюстрация)