Конусовидна верпа

Verpa conica (O.F. Müll. : Fr.) Sw.

Сем. Morchellaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(ii,iii)].

Морфология и биология. Шапката звънчевидна, закрепена само с връхната си част към дръжката; 1–3 × 1–2 cm; външната повърхност почти гладка или леко набръчкана, маслинено- кафява до тъмнокафява. Дръжката цилиндрична, 4–6 × 0,5–1,5 cm; повърхността белезникава, покрита с по-тъмни гранули в неправилни хоризонтални ивици; куха. Спорите елипсовидни, 20–24 × 12–14 µm, гладки. Образува плодни тела през IV–V.

Местообитания и популации. Среща се на почва в широколистни, смесени и иглолистни гори.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – с. Бухово), Софийски район (София, с. Ромча), Витошки район (Витоша – Владайска река).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, залесяване, дърводобив, селищно развитие, туризъм и отдих, замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата са разположени на територията на природен парк „Витоша“; някои от находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, 1955а, 1961; Хинкова, Друмева, 1978; Dimitrova, 2002b.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Конусовидна верпа (карта на разпространението)

Конусовидна верпа (илюстрация)