Aнасонов лопен

Verbascum anisophyllum Murb.

Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iv); C2a(i,ii); D]. IUCN, ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение, зелено, гъсто дългожлезисто и разклоненовлакнесто. Стъблото високо 40–100 cm, облистено, от основата разклонено. Приосновните листа с 2,5–5 cm дълги дръжки, петурите дълги 5–10 cm, широки 2,5–3,5 cm, удължено или овално-елипсовидни, тъпо неравномерно назъбени с клиновидни основи. Долните стъблови листа като приосновните, по-малки; горните полустъблообхващащи, копиевиднотриъгълни, заострени. Цветовете разположени в дихазии, долните многоцветни; горните с по 1–2 цвята, образуващи удължена, рехава метлица. Чашката дълга 3–6 mm, разделена почти до основата, гъсто- дълго жлезистовлакнеста. Венчето около 30 mm в диаметър, наситеножълто. Тичинките 5; долните 2 тичинкови дръжки около 6 mm дълги, на върха или в горната си 1/3 отвън голи, вътрешната страна обрасла с много дълги виолетови папили; останалите гъсто покрити с виолетови папили. Семената дълги 0,8–0,9 mm, конично-призматични. Цв. VI–VIII, пл. VII–IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава сухи, каменисти, варовити склонове в тревисти калцифилни съобщества и силно разредени гори. Популацията е представена от отделни индивиди и заема силно ограничена площ. Възобновяването е трудно. Възрастовата структура е нарушена – растението е двугодишно, като малка част от едногодишните индивиди преживяват до втората година и стигат до цъфтеж.

Разпространение в България. Знеполски район (Конявска планина – южните склонове на Виденски дял); от 400 до около 900 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Утъпкване от селскостопански животни и прекомерна паша, добив на инертни материали, ограничено разпространение и изключително малочислена популация и ниски възобновителни способности на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологично разнообразие. Находището е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Обявяване на защитена територия и разработване на План за действие за опазване на вида. Информиране на местните общности за високата консервационната стойност на вида. Мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семена за съхраняване в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Стефанова, 1984; Стефанова-Гатева, 1992; Гусев и др., 2002.

Автор Чавдар Гусев


Анасонов лопен (карта на разпространението)

Анасонов лопен (илюстрация)