Дребна мехурка

Utricularia minor L.

Сем. Lentibulariaceae – Лентибулариеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iii,iv,v)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто, свободно плаващо или прикрепено насекомоядно растение, без корени. Стъблата дълги 5–50 cm, тънки, нишковидни, повече или по-малко диморфни: със зелени, дълги 2–20 mm, дихотомно разклонени, нишковидни листа, с целокрайни листни сегменти без четинки, с няколко или без мехурчета или със скрити в субстрата безцветни силно редуцирани листа с 1–6 мехурчета. Цветовете дребни, 2–7 в гроздовидни съцветия. Венчето светложълто; горната устна къса, долната с извит надолу ръб; подутината на долната устна не затваря венечното гърло; шпората къса. Плодът кутийка. Цв. VІ–VІІІ, пл. VІІ–ІХ. Опрашва се от насекоми. Размножава се вегетативно (с туриони), по-рядко със семена.

Местообитания и популации. Из блата, локви, заблатени водоеми, застояли води, мочури и торфища. Среща се на малки групи или с отделни индивиди.

Разпространение в България. Стара планина (Ср.), Софийски район, Знеполски район, Витошки район (Витоша), Пирин, Рила, Родопи (Зап.); в низини и равнини (по-рядко), в планини до около 2350 m н. в. Част от находищата са унищожени, други не са потвърждавани от началото на XX в.

Общо разпространение. Европа (но рядко в Средиземноморието); умерените и тропичните райони на Азия до Северна Индия, Непал и Бутан, Северна Америка, Нова Гвинея.

Отрицателно действащи фактори. Пресушаване на блатата и заблатените места, каптиране на водата от торфищата. Замърсяване и/или влошаване на качеството на водите; лошо възобновяване и ниска плътност на индивидите, конкурентни видове, глобално засушаване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Някои от находищата му попадат в границите на природния парк „Витоша“, едно е в защитената местност „Чокльово блато“. Част от находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида, на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на популациите. Обявяване на нови защитени територии, поддържане, опазване и възстановяване на хабитатите.

Литература: Мешинев, 1984; Маркова, 1995; Hájek et al., 2005.

Автор Даниела Иванова


Дребна мехурка (карта на разпространението)

Дребна мехурка (илюстрация)