Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar

Ulota americana (P. Beauv.) Limpr.3

Сем. Orthotrichaceae– Ортотрихови

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листнат мъх. Чимчетата рехави, тъмнозелени до кафяво-черни надолу, 1–2 cm високи. Листата твърди, изправени или слабо завити навътре в сухо състояние, ланцетни, в долната част със завити краища. Жилката мощно развита, червеникава или кафява. Спороносната кутийка елипсовидна, набраздена, след разсейване на спорите слабо стеснена под отвора. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се върху скали, образувайки малки чимчета.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – Искърско дефиле, между градовете Своге и Церово), Витошки район (Витоша), Рила (край Рилския манастир).

Общо разпространение. Европа (на Балканския полуостров в Босна и Херцеговина, България, Сърбия, Хърватска), Япония, Северна Америка. Северносубокеанско-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Атмосферно замърсяване.

Предприети мерки за защита. Находището край Рилския манастир е в природен парк „Рилски манастир“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Стефанов, Петров, 1962; Podpéra, 1911; Šmarda, 1970.

Автор Анна Ганева


Ulota hutchinsiae (карта на разпространението)

Ulota hutchinsiae (илюстрация)