Калъфкостъблена тулостома

Tulostoma volvulatum I. G. Borshch.

Сем. Tulostomataceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(ii,iii)].

Морфология и биология. Плодните тела съставени от кълбовидна до приплеснатокълбовидна, 2–2,5 cm в диаметър, гладка спороносна част, разположена върху стерилна дръжка. Екзоперидият бял, тънък, бързо опадващ. Ендоперидият бял, охрен до кремав, гладък и сравнително дебел, покриващ плодното тяло и отварящ се на върха му с кръгъл равен отвор, до 3 mm в диаметър; отворът по-късно с форма на накъсана цепнатина. Дръжката 2,5–9 × 0,8–1,4 cm, бяла до светлокафява, надлъжнонабраздена, дървениста, в основата с кафеникава волва, остатък от екзоперидия. Глебата шоколадовокафява до червено-кафява. Спорите кълбовидни до елипсовидни, 4–5 × 5–6 µm, тъмнокафяви, гладки. Образува плодни тела през IV–XI.

Местообитания и популации. Среща се на песъчливи почви.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – Балчик).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка, Африка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на селищно развитие, туризъм и отдих, транспорт и замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището на вида е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанията на вида.

Литература: Negrean & Denchev, 2002.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Калъфкостъблена тулостома (карта на разпространението)

Калъфкостъблена тулостома (илюстрация)