Урумово лале

Tulipa urumoffii Hayek

Сем. Liliaceae – Кремови

Природозащитен статут. Уязвим [VU B2ab(ii,iv,v)]. IUCN(V), ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата овално конична, обвита с канеленокафяви люспи, от вътрешната страна влакнести. Стъблото голо, високо 15–45 cm. Листата 3, рядко 5, синкавозелени, по ръба вълновидни, с къси хрущялни зъбчета, долните продълговато-, горните линейноланцетни, по-къси от цветоносния стрък. Околоцветникът звънесто коничен; околоцветните листчета почти еднакви, обратнояйцевидни, жълти, рядко червени, без петно. Тичинковите дръжки и прашниците жълти. Плодът яйцевидна кутийка. Цв. IV–V, пл. VI–VІІ. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Обитава сухи каменисти места на варовита скална основа. Среща се в тревисти съобщества и разредени храсталаци с ограничен брой находища. Образува фрагментирани популации с много добра численост.

Разпространение в България. Североизточна България, Стара планина (Изт.), Софийски район, Знеполски район, Тунджанска хълмиста равнина; от 100 до 1000 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Деградация на хабитата в резултат на разработване на каменни кариери, бране за букети, събиране на луковици за засаждане в градини или с търговска цел, паша.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Някои от находищата на вида се намират на територията на природен парк „Сините камъни“, резерватите „Патлейна“ край Преслав и „Острица“ на Голо бърдо, защитените местности „Урумово лале“ (с. Пайдушко, община Търговище), „Марашка кория“ (с. Мараш, община Шумен), природна забележителност „Лаликото“, западно от с. Венец и природна забележителност в землището на с. Чернево, община Суворово. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Информационни кампании за консервационната значимост на вида с цел ограничаване на брането за букети и пренасяне на луковици; охрана в периода на цъфтеж.

Литература: Китанов, 1964; Делипавлов, 1984; Velchev, 2006.

Автори Димитър Пеев, Соня Цонева


Урумово лале (карта на разпространението)

Урумово лале (илюстрация)