Тракийско лале

Tulipa thracica Davidov

Tulipa hageri Heldr.1, 5

Сем. Liliaceae – Кремови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,ii,iv,v)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата овалноконична, обвивните люспи червеникавокафяви. Стъблото високо до 40 cm, изправено. Листата 3–7, голи, по-дълги от стъблото. Околоцветникът звънчевиден, до 3 cm в диаметър; околоцветните листчета еднакви, продълговати, заострени, отвън червени, с бледожълтеникава ивица, отвътре светлорозови, с тясно синьо-виолетово петно в основата, голи. Тичинковите дръжки виолетови, в основата и на върха жълти, прашниците ръждивокафяви. Плодът цилиндрична кутийка. Цв. IV–V, пл. VI–VІІ. Размножава се вегетативно и по-рядко със семена.

Местообитания и популации. Обитава разсветлени тревисти места и храсталаци, на плитки, каменисти почви, само на силикатен терен. Среща се рядко, с единични индивиди, разположени на голямо разстояние един от друг, или на групи от по няколко или множество индивиди.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – долното течение на р. Ропотамо, около Приморско, Созопол, с. Китен, с. Варвара, с. Росен).

Общо разпространение. България, Гърция, Хърватия, Турция.

Отрицателно действащи фактори. Разрастващо се курортно строителство в района, бране за букети и утъпкване на индивиди вследствие на преминаване на туристи през находищата, събиране на луковици от населението с търговска и други цели, малочислени популации.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата на вида се намират на територията на резерват „Ропотамо“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията и разработване на План за действие за опазване на вида. Информационни кампании за консервационната значимост с цел ограничаване на брането за букети и пренасяне на луковици. Охрана в периода на цъфтеж иex-situ природозащитни действия.

Забележка. В някои таксономични източници е възприет катоTulipa orphanidea Boiss. ex Heldr.

Литература: Китанов, 1964; Делипавлов, 1984.

Автори Димитър Пеев, Соня Цонева


Тракийско лале (карта на разпространението)

Тракийско лале (илюстрация)