Блестящо лале

Tulipa splendens Delip.

Сем. Liliaceae – Кремови

Природозащитен статут. Критичнозастрашен [CR B1ab(i,ii,iii,v); D]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата овална с тъмнокафяви, от вътрешната страна влакнести обвивни люспи. Стъблото високо до 25 cm. Листата 3–4, продълговатояйцевидни до ланцетни. Околоцветните листчета червени, с тъмно петно в основата, вътрешните с жълта линия около него и в средата, достигаща върха. Тичинковите дръжки влакнести в основата, жълти, по средата тъмновиолетови. Плодът продълговатоелипсовидна, тристенна кутийка. Цв. V, пл. VІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте из просветлени места в горите, ниви и синури в пояса на ксеротермните дъбови гори върху добре развита, излужена чернозем смолница. Единствената популация е с много малка численост, около 50 възрастни индивида.

Разпространение в България. Тунджанска хълмиста равнина (местн. Тетралика при с. Симеоново, Ямболско); 140 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото локално разпространение, ниската численост на популациите и ниският коефициент на размножаване. Значителното нарушаване на хабитата от активно земеделие и наличие на сметище в непосредствена близост до находището, събирането за букети и изваждането на цели растения.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището му e в границите на природна забележителност „Тетралика“.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на единствената популация, оптимизиране на размера на земеделските земи, така че да не се застрашават стабилността на популацията и преустановяване на натрупването на отпадъци непосредствено до находището на вида. Непрекъснат контрол на дейностите, извършвани в съседство и в границите на заеманата от вида територия. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово и реинтродукция в естественото местообитание. Разработване и прилагане на План за действие за опазване на единствената популация на вида.

Литература: Делипавлов, 1984; Велчев, 1992; Петрова, 1992а; Delipavlov, 1976.

Автор Пепа Игнатова


Блестящо лале (карта на разпространението)

Блестящо лале (илюстрация)