Златисто лале

Tulipa aureolina Delip.

Сем. Liliaceae – Кремови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфологияи биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Обвивните люспи на луковицата кафяви, от вътрешната страна простовлакнести в основата. Стъблото високо до 40 cm. Листата 3–4, тясноланцетни. Околоцветните листчета жълти, отвътре в основата с по-тъмно петно или червени, неравни помежду си; вътрешните листчета обратнояйцевидни до лопатовидни, по-къси от външните ланцетни или елипсовидноланцетни листчета. Тичинковите дръжки голи. Плодът елипсовиднотристенна кутийка. Цв. IV–V, пл. V–VI. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Расте по сухи тревисти места и в разредени храсталаци от Paliurus spina-christi и Syringa vulgaris , в пояса на ксеротермните дъбови гори, върху канелени горски почви. Популациите са малочислени, до 250 възрастни индивида, като някои от тях са в състояние на отмиране.

Разпространение в България. Стара планина (Изт. – с. Билка, с. Садово, с. Прилеп, местн. Лалкото при с. Терзийско и с. Венец, с. Сотиря), Тунджанска хълмиста равнина (с. Българово); 60–500 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, ниската численост на популациите,; ниският коефициент на размножаване. Засилените селскостопански и индустриални дейности, съпроводени с трайно нарушаване на хабитата (нарастващи масиви с лозя, действаща кариера при с. Българово). Събиране за букети и изваждане на цели растения.

Предприети мерки за защита. Видът е защитен, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището при с. Сотиря попада в границите на природен парк „Сините камъни“. Находището при с. Терзийско и с. Венец се намира в границите на природна забележителност „Лалкото“.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите. Оптимизиране на размера и разположението на земеделски площи с оглед стабилността на популациите. Възстановяване на местообитанието, разрушено в резултат на действащата кариера, реинтродукция в естествените местообитания. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Делипавлов, 1984; Велчев, 1992; Петрова, 1992а; Delipavlov, 1976.

Автор Пепа Игнатова


Златисто лале (карта на разпространението)

Златисто лале (илюстрация)