Късовлакнест трюфел

Tuber puberulum Berk. & Broome

Сем. Tuberaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела подземни, повече или по-малко кълбовидни, до 2 cm в диаметър, отвън покрити с дебела, нагъната, първоначално светложълто-кафява, при узряване тъмнокафява обвивка (перидий), с фини, бели, заострени власинки по повърхността ù с размери 100–160 × 5–10 μm; глебата жълтеникава, при узряване тъмнокафява, с малко на брой бели жилки. Спорите почти кълбовидни, 27–45 μm в диаметър, едноклетъчни, с едромрежовидна обвивка, висока 2,5–5 μm, тъмнокафяви. Образуват плодни тела през VII–III.

Местообитания и популации. Среща се на светли песъчливи почви в широколистни гори или под иглолистни дървета, смесени с леска (Corylus).

Разпространение в България. Родопи (Зап. – край с. Храбрино, Пловдивско и х. „Здравец“).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване, животновъдство, дърводобив, туризъм, суша, събиране за храна; ограничен ареал.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на гъбното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, Стойчев, 1983; Gyosheva et al., 2006; Dimitrova & Gyosheva, 2008.

Автор Евтимия Димитрова


Късовлакнест трюфел (карта на разпространението)

Късовлакнест трюфел (илюстрация)