Летен трюфел

Tuber aestivum Vittad.

Сем. Tuberaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела подземни, повече или по-малко кълбовидни, с диаметър 2–7 cm, обвити с дебела черно-кафява обвивка (перидий), покрита с груби, пирамидални брадавици; глебата кафеникава, с тясна мрежа от бели жилки. Спорите широкоелипсовидни, 25–50 × 17–37 μm (без орнаментите), едноклетъчни, с едромрежовидна обвивка, висока 2,5–3 μm, безцветни или жълто-кафяви. Плодни тела се образуват през VII–III.

Местообитания и популации. Заровени в почвата, предимно под различни видове дъб.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – край с. Понор), Рила (край с. Рила, Благоевградско).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на суша, залесяване, дърводобив, животновъдство, туризъм, събиране за храна; ограничен ареал.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Едно находище на вида е в границите на природен парк „Рилски манастир“. Някои от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими средства за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, 1965; Gyosheva et al., 2006; Dimitrova & Gyosheva, 2008.

Автор Евтимия Димитрова


Летен трюфел (карта на разпространението)

Летен трюфел (илюстрация)