Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

Сем. Trichocoleaceae– Трихоколееви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх, образуващ бледо- до белезникавозелени чимчета. Стъблата 3–12 cm дълги, 2–3 пъти пересто разклонени, с разклонени парафили и дребни двуделни амфигастри. Листата 0,5–0,9 mm дълги, разсечени на 3–4 тесни дяла. Не образува развъдки. Рядко образува спороносни кутийки. Не образува перианти, спороносните кутийки са обградени от перигиниум. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна до мокра, с неутрална реакция хумусна почва край потоци във влажни сенчести гори (в България главно букови). Индикатор е за стари гори с висока въздушна влажност. Расте самостоятелно или сPlagiochila porelloides и видове на родPellia . Отличава се с ниска плътност на популациите и с нисък темп на нарастване.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – край Стара река над с. Заножене, в местн. Шабаница над Берковица край пътя за вр. Ком).

Общо разпространение. Европа (Балкански полуостров – България, Македония, Румъния, Сърбия, Хърватска, Черна гора; Скандинавия, Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, Франция, Швейцария, Италия, Австрия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Европейска Русия, Азорски о-ви), Кавказ, Хималаите, Китай, Северна Америка, Тунис. Субокеанско-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Намаляване на въздушната и субстратна влажност, прореждане или изсичане на гората. Находището над Берковица се намира близо до черен път, където има опасност от унищожаване от камиони при извозването на дървения материал. В околностите на същото находище се извършва активна сеч.

Предприети мерки за защита. Част от находищата се намират в район, предложен за защитена територия – природен парк „Западен Балкан“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на промените в размерите на популациите и състоянието на местообитанията. Изработване на план за действие. Обявяване на вида за защитен.

Литература: Арнаудов, 1911а, б.

Автор Анна Ганева


Trichocolea tomentella (карта на разпространението)

Trichocolea tomentella (илюстрация)