Късозъба детелина

Trifolium squamosum L.

Сем. Fabaceae – Бобови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(i,ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение. Стъблата единични, дълги (10)20–30 cm, разпереновлакнести. Листата тройни, с до 1/3–1/2 от дължината си сраснали прилистници; листчетата дълги (6)10–15(20) mm, широки (4)7–9 mm, обратнояйцевидно клиновидни, разпереновлакнести. Цветовете с прицветници, в 8–15 mm дълги яйцевидни главички. Чашката дълга 6–7 mm, с 10 жилки, гола, с неравни зъбци. Венчето неправилно, светлорозово, до 1,5 пъти по-дълго от чашката. Плодът едносеменен, яйцевиден, затворен в чашката боб. Цв. V–VІ, пл. VІ–VІІ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. По влажни ливади върху излужени смолници и канелени горски почви, низините. Образува малочислени популации с ограничена площ. Находището в Старозагорско се смята за унищожено, а това в Ямболско не е потвърждавано от откриването му.

Разпространение в България. Тракийска низина (Старозагорско), Тунджанска хълмиста равнина (Ямболско); до 500 m н. в.

Общо разпространение. Западна и Южна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Северна Африка.

Отрицателно действащи фактори. Силно антропогенно въздействие, селскостопански дейности (усвояване на нови селскостопански земи, косене, паша).

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Необходими мерки за защита. Целенасочени проучвания за откриване и потвърждаване на находищата. Проучване на биологията на вида (размножаване, степен на възпроизводство) и характера на хабитатите. Събиране и депозиране на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кожухаров, 1976, 1984; Coombe, 1968; Zohary, 1970.

Автор Ана Петрова


Късозъба детелина (карта на разпространението)

Късозъба детелина (илюстрация)