Кавказка детелина

Trifolium spumosum L.

Сем. Fabaceae – Бобови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(i,ii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение. Стъблата високи 15–30 cm, голи. Листата тройни с прилистници, в долната част на стъблото с дълги, в горната с много къси дръжки; листчетата дълги 10–20(35) mm, широки 8–12(15) mm, широко обратнояйцевидни, голи. Цветовете неправилни, с прицветници, събрани в 15–25 mm дълги рехави, главести съцветия. Чашката дълга 10–13 mm, правилна, гола, звънестоцилиндрична, при плода силно мехуресто подута, с 20–25 надлъжни жилки и 2–3 пъти по-къси от тръбицата зъбци. Венчето розово, слабо надвишава чашката. Плодът 3–4-семенен боб. Цв. V–VІ, пл. VІ–VІІ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. По сухи тревисти и песъчливи места върху канелено-подзолисти почви, край Черно море. Малочислени популации с ограничена площ, разпръснати единични индивиди и хабитати.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – Созопол и Царево).

Общо разпространение. Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия).

Отрицателно действащи фактори. Малочислените популации с ограничена площ , ниска кълняемост на семената и слаби възпроизводителни възможности; антропогенното въздействие върху хабитатите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Необходими мерки за защита. Събиране и депозиране на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово. Проучване и наблюдение на хабитатите за оценка на антропогенното въздействие и степен на деградация.

Литература: Кожухаров, 1976, 1984; Coombe, 1968; Zohary, 1970.

Автор Ана Петрова


Кавказка детелина (карта на разпространението)

Кавказка детелина (илюстрация)