Рубинова детелина

Trifolium rubens L.

Сем. Fabaceae – Бобови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR A3c; B1ab(iii)+2ab(i);C2a(ii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с дълги подземни издънки. Стъблата високи 30–60 cm. Прилистниците едри, на върха шиловидни, голи, на 2/3 от дължината си сраснали с листната дръжка. Листата голи, отделните листчета дълги 50–70 cm и широки 8–10 cm. Съцветията дълги 4–10 mm, цветовете пурпурни, тъмночервени, много рядко белезникави, след прецъфтяване стават кафяви. Бобът елипсовиден, едносеменен. Цв.VІ–VІІІ, пл. VІІ–ІХ. Размножава се със семена и вегетативно. Възобновителните възможности на вида са слаби.

Местообитания и популации. Обитава тревисти места в покрайнините на горите, храсталаци и горски поляни. Популацията е малочислена. За последен път видът е намиран през 1986 г.

Разпространение в България. Витошки район (София, кв. Симеоново); 700–750 m н. в.

Общо разпространение. Централна и Южна Европа.

Отрицателно действащи фактори. Интензивното строителство в района на находището и разрастването на кв. Симеоново може да причини изчезването на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Необходими мерки за защита. Разширяване на ареала на вида в района на естественото находище с местен семенен материал.

Литература: Кожухаров, 1976.

Автор Ива Апостолова


Рубинова детелина (карта на разпространението)

Рубинова детелина (илюстрация)