Мехуреста детелина

Trifolium physodes Stev. ex M. Bieb.

Сем. Fabacaeae – Бобови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно до многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 15–30 cm, голи. Листата тройни, с прилистници; листчетата дълги 7–30 mm, широки 5–15 mm, яйцевидни или елиптични. Цветовете с прицветници, в 15–25 mm дълги, яйцевидни или яйцевидноцилиндрични главички с голи съцветни дръжки. Чашката дълга 6–9 mm, при плода мехуресто подута, влакнеста, зъбците голи, по-дълги от тръбицата. Венчето неправилно, розово, силно издадено над чашката. Плодът 2–4 семенен елипсовиден боб, изцяло включен в чашката. Цв. V–VІ, пл. VІ–VІІ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. По тревисти места в редки дъбови гори, при условия на овлажняване, на излужени канелени горски почви. Малочислена популация с ограничена площ, единствено находище в страната.

Разпространение в България. Знеполски район (Конявска планина, край с. Ръждавица); 600–700 m н. в.

Общо разпространение. Източно Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия).

Отрицателно действащи фактори. Малочислените популации с ограничена площ. Деградация на хабитата под антропогенно въздействие, селскостопанска дейност, залесяване, усвояване на нови селскостопански земи, паша, утъпкване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Необходими мерки за защита. Събиране и депозиране на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово; проучване на популациите на вида и промените на хабитата.

Литература: Кожухаров, 1976, 1984; Coombe, 1968; Zohary, 1970.

Автор Ана Петрова


Мехуреста детелина (карта на разпространението)

Мехуреста детелина (илюстрация)