Trichostomum brachydontium Bruch

Сем. Pottiaceae - Потиеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Образува рехави чимчета, отгоре жълто- до тъмнозелени, отвътре ръждивокафяви. Стъблата прости, 1,5–2(4) cm високи. Листата във влажно състояние слабо разперени, широко линейно ланцетни до тясно езиковидни, върхът късо заострен или заоблен, ръбът плосък, фино напилен в горната част, жилката завършваща под върха или късо източена. Двудомен. Спороносната кутийка елипсовидна, дръжката жълта, перистомата бледожълтеникава до оранжева.

Местообитания и популации. Среща се върху суха камениста почва и в пукнатините на варовикови скали. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – между х. „Козя стена“ и х. „Ехо“), Родопи (Ср. – край Бачковски манастир), Странджа (между с. Българи и гр. Царево).

Общо разпространение. Европа, Исландия, Япония, Северна Америка. Субмедитеранско-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Малкият брой находища и ниската плътност правят вида уязвим от случайни събития.

Предприети мерки за защита. Популацията в Стара планина попада в границите на национален парк „Централен Балкан“, а тази в Странджа в природен парк „Странджа“. Находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Simon & Vajda, 1959; Ganeva, 2002.

Автор Райна Начева


Trichostomum brachydontium (карта на разпространението)

Trichostomum brachydontium (илюстрация)