Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Сем. Bruchiaceae– Брухиеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Чимчетата зелени, до 1 cm високи. Листата в основата разширени, нагоре изведнъж стеснени и шиловидно източени. Жилката силно развита, изпълва листния връх. Спороносната кутийка върху 1–3 cm дълга дръжка, елипсовидна и слабо надлъжно набраздена. Шийката малко по-дълга от кутийката. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се върху глинести или торфенисти влажни почви на места с разредена тревна покривка. Възможни са флуктуации в числеността в зависимост от условията на средата.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – местн. Стамболовската гора), Родопи (Зап. – край яз. „Широка поляна“).

Общо разпространение. Европа (на Балканския полуостров само в България), Япония, Северна Америка. Бореално-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Глобално затопляне, засушаване, дрениране, атмосферно замърсяване, настъпване на горска и храстова растителност.

Предприети мерки за защита. Едно от находищата е на територията на природен парк „Витоша“ и резерват „Бистришко бранище“, но опитите за потвърждаването му понастоящем не са успешни. Популациите са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Podpéra, 1911.

Автор Анна Ганева


Trematodon ambiguus (карта на разпространението)

Trematodon ambiguus (илюстрация)