Синя тойна

Trachomitum venetum (L.) Woodson

Сем. Apocynaceae – Тойнови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1bc(ii,iii,iv)+2bc(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно, тревисто, коренищно растение, високо до 60 cm. Листата удълженоланцетни, дълги 20–40 cm и широки 5–10 cm, голи, кожести, с късо осилче на върха, което представлява продължение на средната жилка. Цветовете розовосинкави, развиващи се по върховете на клонките в гроздовидни съцветия. Плодовете увиснали, дълги 10–15 mm. Цв. VІІ–VІІІ, пл. VІІІ–ІХ. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава крайбрежни пясъци и скали, песъчливи места, както и добре дренинани почви с добро овлажнение. Популациите са фрагментирани, с различна численост. Видът се среща по крайбрежните пясъци от Варна до Приморско, но, с изключение на находището при Поморие, не формира големи по площ и численост популации.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие.

Общо разпространение. Югоизточна Европа, Югозападна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Интензивното строителство и разрастването на туризма по Черноморското крайбрежие, както и намаляването на площта на дюнните комплекси и пясъчните ивици, води до ограничаване на подходящите за вида месттобитания; битово замърсяване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популациите се намират в резерват „Ропотамо“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Ефективна охрана на запазените популации.

Литература: Кожухаров, Петрова, 1982.

Автор Ива Апостолова


Синя тойна (карта на разпространението)

Синя тойна (илюстрация)