Траунстейнера

Traunsteinera globosa (L.) Rchb.

Orchis globosa L.1, 3

Сем. Orchidaceae – Салепови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iv); C2a(i)]. ЗБР, CITES(2).

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с 2 овални грудки. Стъблата високи 30–50 cm, с 4–6 изправени ланцетни листа, разположени по дължината на стъблото, синкаво-зелени. Съцветията силно скъсени, конични, по-късно кълбести. Цветовете дребни, розови, околоцветните листчета събрани в шлем, на върха с лопатовидно продължение. Устната 3-делна, розова, с тъмни точки, в основата жълта. Цв. VІ, пл. VІІ. Насекомопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Открити слънчеви места на почви със слабо кисела или основна реакция. Мезофилни до влажни планински ливади и поляни, понякога сред храсталаци. Популациите фрагментирани, в последните десетилетия е установяван единствено в района на вр. Миджур (Западна Стара планина), Врачанска планина и на Витоша, като всички наблюдавани популации са с численост под 10 индивиди.

Разпространение в България. Предбалкан (Зап.), Стара планина (Зап., Ср.), Витошки район (Витоша и Люлин планина); над (900)1000 m н. в.

Общо разпространение. Южна Европа (локално в планински райони над 1000 m н. в.), Полша, Мала Азия.

Отрицателно действащи фактори. Локалното разпространение и ниската численост на популациите. Предполагаеми негативни фактори са нерегулираната паша в сезона на цъфтеж и плодоносене (в миналото) и загубата на местообитанията поради изоставяне и обрастване. Не е изключено загубата на находища да е резултат на климатични промени.

Предприети мерки за защита. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Някои от находищата са на територията на природните паркове „Витоша“ и „Врачански Балкан“. Част от находищата попадат и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Защита на находището в района на вр. Миджур в Стара планина. Мониторинг на състоянието на известните популации, проучване на отрицателно действащите фактори и планиране на дейности, подпомагащи популациите. Проучвания в районите, където е събиран в миналото (Ком – Петрохан – Тодорини кукли; Люлин планина; над Калофер).

Забележка. В литературата (Урумов, 1897, 1904; Пеев, 1984 и др.) видът се съобщава от райони, където намирането му не е възможно, вероятно се касае за грешно визуално определяне наOrchis tridentata Scop. катоT. globosa.

Литература: Урумов, 1897, 1904; Стоянов, 1964; Стефанов, 1973; Пеев, 1984; Владимиров, 1995; Delforge, 2006.

Автор Антоанета Петрова


Траунстейнера (карта на разпространението)

Траунстейнера (илюстрация)