Вълнеста козя брада

Tragopogon floccosus Waldst. & Kit.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 80–150 cm, силно разклонени в горната си част, младите паяжинестовлакнести. Листата линейни, разширени в основата. Кошничките многобройни, на паяжинестовлакнести, незадебелени дръжки. Обвивните листчета около 8, почти равни на езичестите цветове. Цветовете жълти. Плодосемките дълги 1,7–2,5 cm, с едва забележими надлъжни ребра, почти гладки, с късо носче. Цв. VII–VIII, пл. VII–IX. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по открити, песъчливи места край брега на р. Дунав. Местообитанията са от типа на вътрешноконтиненталните панонски дюни. Образува малочислена популация, съставена от две субпопулации с по няколко десетки до няколкостотин индивида, растящи поединично и на малки групи.

Разпространение в България. Дунавска равнина (селата Орсоя и Сливата); до около 50 m н. в.

Общо разпространение. Европа (средното и долното поречие на р. Дунав, Прибалтийския район).

Отрицателно действащи фактори. Влошаване на качеството на хабитата вследствие на добив на инертни материали, битово замърсяване, паша и изпотъпкване от селскостопанските животни; ниската численост на популацията и привързаността към специфично местообитание.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Обявяване на находището при с. Орсоя за защитена местност. Детайлно проучване на биологията и екологията на вида и на заплахите. Мониторинг на състоянието на популацията и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Richardson, 1976; Vladimirov & Tsoneva, 2006.

Автор Владимир Владимиров


Вълнеста козя брада (карта на разпространението)

Вълнеста козя брада (илюстрация)