Карпатска тоция

Tozzia alpina subsp. carpathica (Wol.) Dostál

Сем. Scrophulariaceae – Живеничеви

Природозащитен статут. Уязвим [ VU B 1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР, ДХ(II).

Морфология и биология. Полупаразитно многогодишно тревисто растение. Коренището дълго 3–7 cm, дебело до 1 cm, покрито с месести люспи. Стъблото високо 8–35(50) cm, 4-ръбесто, просто или разклонено, по ръбовете късовлакнесто. Листата приседнали, целокрайни или с 1–3 тъпи зъбци; долните обикновено последователни, ланцетни; средните и горните срещуположни, яйцевидни. Цветовете единични, в пазвите на горните листа. Цветните дръжки дълги 3–6 mm. Венчето дълго 4–6 mm, бледожълто. Плодът кръгла, едносеменна кутийка. Цв. V–VII, пл. VII–IX. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Расте по мочурливи места и брегове на потоци. Образува силно фрагментирани, обикновено малочислени популации.

Разпространение в България. Стара планина (Зап., Ср.), Витошки район (Витоша), Пирин, Рила, Родопи (Зап.); от 1200 до около 2500 m н. в.

Общо разпространение. Карпати, Балкански полуостров.

Отрицателно действащи фактори. Нарушаване на водния режим в находищата на вида вследствие на каптиране на водите, корекции на речните корита и утъпкване от туристи, замърсяване на водите. Привързаност към специфично, уязвимо местообитание, силна фрагментираност и изолираност на популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид, местообитанията на който се нуждаят от приоритетна защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в границите на защитени територии – природен парк „Витоша“, националните паркове „Рила“ и „Пирин“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Разработване на План за действие за опазване вида. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на избрани популации.

Литература: Андреев, 1995; Assyov & Vassilev, 2004.

Автор Владимир Владимиров, Борис Асьов


Карпатска тоция (карта на разпространението)

Карпатска тоция (илюстрация)