Tortula protobryoides R.H. Zander

Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.3

Сем. Pottiaceae– Потиеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(iii)c(iii)].

Морфология и биология. Едногодишен връхноплоден листнат мъх. Расте поединично или образува рехави зелени или кафеникави чимчета. Стъблата високи 2–5 mm. Листата яйцевидни или широко до тясно ланцетни, със завити краища, понякога на върха ситно назъбени. Жилката силно развита, жълтеникава, излиза от върха на листа като гладко острие или гладък осил. Спороносната кутийка скрита сред перихецийните листа или едва издигната над тях, без отвор. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се върху плитки глинести или песъчливи почви с варовита основа в пояса на дъбовите гори. Среща се в тревисти съобщества, покрай пътища, в канавки. Възможни са флуктуации в числеността през различните години в зависимост от условията на средата.

Разпространение в България. Дунавска равнина, Струмска долина (Ю. – Малък Кожух), Славянка, Тракийска низина (край с. Марково, Пловдивско), Тунджанска хълмиста равнина (Сакар).

Общо разпространение. Европа (на Балканския полуостров в Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Сърбия), Западна Азия, западните части на Северна Америка. Субмедитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Селищно развитие, индустрия, инфраструктурно развитие, атмосферно замърсяване, обща промяна в условията на средата.

Предприети мерки за защита. Едно от находищата е в природна забележителност „Кожуха“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Петров, 1962а; Velenovský, 1902.

Автор Анна Ганева


Tortula protobryoides (карта на разпространението)

Tortula protobryoides (илюстрация)