Tortella nitida (Lindb.) Broth.

Сем. Pottiaceae– Потиеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Чимчетата тъмнозелени, в сухо състояние белезникаво лъскави, поради открояващите се жилки на листата, около 1,0–1,5 cm високи. Стъблото в основата с ризоиди. Листата в сухо състояние чупливи, обръчовидно завити навътре, еднакво големи по дължина на стъблото, удължено линейни, тъпо заострени, с леко вълновидни краища. Жилката светложълта, по-късно кафеникава, на гръбната страна белезникава и блестяща, излизаща от върха на листа, образувайки късо острие. Спороносната кутийка изправена, почти цилиндрична. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се по открити варовити скали, образувайки малки туфички.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – Златни пясъци).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Хърватска, Черна гора), Централна Европа, Крит, Северна и Западна Азия, Северна Америка, Северна Африка. Океано-медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Нарастващ туризъм, инфраструктурно развитие и други човешки въздействия. Затруднено полово размножаване.

Предприети мерки за защита. Вероятно находището попада в територията на природен парк „Златни пясъци“, но в литературата не е посочено точно мястото на сбора. Находището е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на динамиката в развитието на популациите и темповете на нарастване.

Литература: Стефанов, Петров, 1962.

Автор Анна Ганева


Tortella nitida (карта на разпространението)

Tortella nitida (илюстрация)