Tortella humilis (Hedw.) Jenn.

Сем. Pottiaceae– Потиеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Чимчетата зелени или жълто-зелени, рехави, около 0,5 cm високи. Стъблото в основата с гъсти ризоиди. Листата в сухо състояние къдрави, влажни – отстоящи от стъблото, удължено линейни, тъпо заострени, към върха на стъблото малко по-големи. Жилката силно развита, излиза късо от върха на листа. Спороносната кутийка права, по-рядко леко дъговидно извита. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се по открити песъчливи почви във варовити райони, на места с разредена тревна покривка.

Разпространение в България. Славянка (западните склонове на планината между селата Петрово и Яново).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Босна и Херцеговина, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Хърватска, Черна гора) и Южна Европа, Северна и Централна Америка. Субмедитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Разораване, наторяване, залесяване, замърсяване на въздуха и почвите. Затруднено полово размножаване.

Предприети мерки за защита. Находището е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на динамиката в развитието на популациите и темповете на нарастване.

Литература: Петров, 1962б.

Автор Анна Ганева


Tortella humilis (карта на разпространението)

Tortella humilis (илюстрация)